ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 433-2539 : โซเดียมซิลิเคตเหลวสำหรับงานอุตสาหกรรม

TIS 433-2539 : Liquid sodium silicates for industry

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
100 1
อัตราส่วนโดยโมลของโซเดียมออกไซด์ ต่อซิลิคอนไดออกไซด์
1,000 1
เหล็ก
600 2
1,000 15
ซัลเฟต
1,000 2
1,000 7
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 ํ ซ : ไฮโดรมิเตอร์
500 1
600 1
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20 ํ ซ : พิกโนมิเตอร์
600 1
ด่างทั้งหมด คำนวนเป็นโซเดียมออกไซด์
1,000 2
1,000 1
ซิลิกา
1,000 3
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025