ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 415-2551 : สีจราจร

TIS 415-2551 : Traffic paint

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ผงสี
650 15
สารที่ไม่ระเหย
300 3
ความข้นเหลว
300 1
ความหนาแน่น
300 1
ความละเอียด
200 3
ผงหยาบและฝาที่ค้างบนแร่ง
1,000 7
ระยะเวลาการแห้ง
300 3
อัตราส่วนการละลายสีแอสฟัลต์
กำลังซ่อนแสง
750 3
ความทนการขัดสี ฟิล์มสีที่เตรียมโดยวิธีอบ สีขาว
2,900 7
ความทนการขัดสี ฟิล์มสีที่เตรียมโดยวิธีอบ สีเหลือง
2,500 7
ความทนการขัดสี ฟิล์มสีที่ผ่านการทดสอบความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ สีขาว
2,050 7
ความทนการขัดสี ฟิล์มสีที่ผ่านการทดสอบความทนต่อลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ สีเหลือง
1,850 7
สี
700 1
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
การเกิดฝาสี
200 1
เสถียรภาพต่อการเก็บ
750 180
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
12,350 45
ความทนต่อการดัดโค้ง
600 1
ความทนน้ำ
750 7
สมบัติในการพ่น
400 3
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025