ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 390-2552 : สีอะลูมิเนียม

TIS 390-2552 : Aluminium paints

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
อะลูมิเนียม
1,000 15
สารที่ไม่ระเหย
450 3
ผงหยาบและฝาสี
800 7
ความหนืด
600 1
น้ำอิสระ
400 5
ความเงาวัดที่มุม 60 องศา
600 2
ระยะเวลาการแห้งแข็ง
600 3
จุดวาบไฟ
800 1
ตะกั่ว
600 15
ปรอท
1,000 15
แคดเมียม
600 15
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500 15
ภาวะในภาชนะบรรจุ
250 1
การทาด้วยแปรง
600 1
ความทนการดัดโค้ง
600 1
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ
7
เสถียรภาพต่อการเก็บ ในภาวะปกติ
400 180
เสถียรภาพต่อการเก็บ โดยวิธีเร่งภาวะ
2,150 30
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025