ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 336-2538 : กลีเซอรีนดิบ

TIS 336-2538 : Crude glycerine

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
กลีเซอรีน
1,500 15
เถ้า
800 7
น้ำ
600 3
สารอินทรีย์ที่ไม่ใช่กลีเซอรีน
1,500 15
สารหนู
1,500 15
" โพรเพน - 1 , 3 - ไดออล"
น้ำตาล
1,000 15
น้ำหนักสุทธิ
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025