ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 50-2549 : วิธีทดสอบสี วาร์นิชและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 50 ความติดแน่นโดยวิธีดึง

TIS 285 เล่ม 50-2549 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 50 Adhesion pull off test

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความติดแน่น
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025