ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 47-2540 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 47 การกรีดเป็นตาราง

TIS 285 เล่ม 47-2540 : Test methods for paints, varnishes and related materials Part 47 Cross-cut test

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การกรีดเป็นตาราง
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025