ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 44-2531 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 44 ระยะเวลาการแห้งของสีจราจร

TIS 285 เล่ม 44-2531 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 44 Non-pick-up time of traffic paint

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ระยะเวลาการแห้งของสีจราจร
300 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025