ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 29-2527 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 29 การหาจุดวาบไฟ

TIS 285 เล่ม 29-2527 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 29 Determination of flashpoint

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
จุดวาบไฟ
800 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025