ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 12-2524 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ

TIS 285 เล่ม 12-2524 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 12 Storage stability

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
เสถียรภาพต่อการเก็บ
400 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025