ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 11-2524 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ

TIS 285 เล่ม 11-2524 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 11 Condition in container

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025