ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ

มอก. 1746-2545 : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป (Appearance)
100 1
แอมโมเนียมไนเทรต (Ammonium nitrate)
1,000 2
ความชื้น (Moisture)
300 2
สารที่ไม่ละลายน้ำ (Matter insoluble in water)
500 2
ซัลเฟต (Sulphate)
1,000 3
คลอไรด์ (chloride)
1,000 2
ขนาดแอมโมเนียม : ผ่านแร่ง 1.00 มิลลิเมตร (ASTM เบอร์ 18)
500 3
สารอินทรีย์ (Organic)
800 2
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
200 1
การดูดซับน้ำมัน (Oil absorbtion)
500 2
ประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมัน
500 2
ความหนาแน่นเชิงปริมาตร (Bulk density)
500 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025