ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

NMR Spectrometer : การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารเคมี

Nuclear Magnetic Resonance (NMR Spectrometer) : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
โปรตอนเอ็นเอ็มอาร์ (1H-NMR)
1,500
โปรตอนเอ็นเอ็มอาร์ (1H-NMR) (เตรียมตัวอย่างมาเอง)
800
คาร์บอนเอ็นเอ็มอาร์ (13C-NMR) (run นานกว่า 3 ชั่วโมง)
4,500
คาร์บอนเอ็นเอ็มอาร์ (13C-NMR) (run ไม่เกิน 3 ชั่วโมง)
2,500
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025