ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 6-2524 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 6 การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย

TIS 285 เล่ม 6-2524 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 6 Determination of volatile and non-volatile matter

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การหาสารที่ระเหยและสารที่ไม่ระเหย
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025