ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.2664-2557 : สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน สำหรับยานยนต์

TIS.2664-2557 : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารทีไม่ระเหย
400 7
ระยะเวลาการแห้งแข็ง
300 1
ความเงาวัดที่มุม 60 องศา
600 3
จุดวาบไฟ
800 1
ตะกั่ว
600 15
ปรอท
1,000 15
แคดเมียม
600 15
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์
1,500 15
สี
400 7
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 3
สมบัติในการพ่น
600 3
ความทนการคัดโค้ง
600 3
ความทนน้ำ
600 3
ความทนน้ำมัน
600 3
ความทนกรด
600 3
ความทนการขูดขีด
600 3
ความติดแน่น
1,500 7
ระยะคงสภาพหลังผสม
600 3
ความทนแรงกระแทก
600 3
เสถียรภาพต่อการเก็บ : ในภาวะปกติ **(ทดสอบเพิ่มเติมกรณีเร่งภาวะไม่ผ่าน)
500 180
เสถียรภาพต่อการเก็บ : โดยวิธีแร่งภาวะ
1,200 30
ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ (1,000 ชั่วโมง)
17,890 42
ความทนละอองน้ำเกลือ (96 ชั่วโมง)
8,640 4
การบรรจุ : ส่วนผสมหลัก+สารทำให้แข็ง
200 3
ปริมาตรสุทธิ : ส่วนผสมหลัก+สารทำให้แข็ง
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025