ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 285 เล่ม 5-2521 : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 5 การหาความหนาของฟิล์ม

TIS 285 เล่ม 5-2521 : Methods of test for paints, varnishes and related materials Part 5 Determination of film thickness

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
การหาความหนาของฟิล์ม
600 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025