ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.2663-2557 : สีพ่นยานยนต์พอลิยูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารทีไม่ระเหย
400 7
ความละเอียด
400 7
ระยะเวลาการแห้งแข็ง
300 7
กำลังซ่อนแสงสีขาวสีที่มีสีขาวผสม (สีอ่อน)
800 7
ความเงาวัดที่มุม 60 องศา
600 7
จุดวาบไฟ
800 7
ตะกั่ว
600 15
ปรอท
1,000 15
แคดเมียม
600 15
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์
1,500 15
สี
400 7
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 7
สมบัติในการพ่น
600 7
ความทนน้ำ
600 7
ความทนน้ำมัน
600 7
ความทนกรด
600 7
ความติดแน่น
1,500 7
ระยะคงสภาพหลังผสม
600 7
ความทนการคัดโค้ง
600 7
ความทนการขูดขีด
600 7
ความทนแรงกระแทก
600 7
เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ (ทดสอบเพิ่มเติมกรณีเร่งภาวะไม่ผ่าน)
500
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีแร่งภาวะ
1,200 7
ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
17,890
ความทนละอองน้ำเกลือ
8,640 7
การบรรจุ
200 3
ปริมาตรสุทธิ
600 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025