ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA INS.No.150a,150c,150d : Caramel Colors

- : Caramel Colors

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100 1
Solubility
400 7
Identification of colouring matters
Classifiction
Solid content
800 7
Colour intensity
1,000 7
Total nitrogen
1,000 7
Total Sulfur
Sulfur dioxide
1,500 7
Ammoniacal nitrogen
1,500 7
4-methylimidazole (MEI)
2-Acetyl- 4-tetrahydroxy-butylimidazole (THI)
Arsenic
1,500 15
Lead
1,500 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025