ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คราบน้ำมัน (Oil stain)
200 1
การเจือจางแล็กเกอร์
400 1
การละลายไนโตรเซลลูโลส
400 1
ความเป็นกรด
1,000 3
ตัวทำละลายที่ห้ามใช้
3,000 5
กากที่เหลือจากการระเหย
400 3
ปริมาตรของเหลวที่กลั่นได้
700 3
สีเซย์โบลต์
300 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025