ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.950) : Acesulfame potassium

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 3
pH
400 3
Solubility
400 3
Spectrophotometry
1,000 7
Test for potassium
1,000 7
Precipitation test
1,000 7
Assay (on dried basis)
1,500 15
Loss on drying
400 3
Organic impurities
1,000 7
Fluoride
1,500 7
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025