ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 273-2521 : อะซีโตน

TIS 273-2521 : Acetone

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความบริสุทธิ์
3,000 15
ความหนาแน่นที่อุณหภูมิ 20C
800 1
สี
400 1
ปริมาณสารที่ไม่ระเหย
600 3
ปริมาณน้ำ
1,500 1
ความเป้นกรด คำนวนเป็นกรดอะซิติก
1,500 5
ความเป้นกรด คำนวนเป็นโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์
1,500 5
การละลายน้ำ
ความเป็นด่าง คำนวนเป็นอัมโมเนีย
1,500 5
สารรีดิวซิ่ง
การตรวจสอบรายการอื่น ๆ
ความเรียบร้อยของภาชนะบรรจุ, ปริมาตรสุทธิ
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025