ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 270-2521 : เดกซโตรสโมโนไฮเดรต

TIS 270-2521 : Dextrose monohydrate

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
คุณลักษณะเฉพาะ
1,500 1
คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ : น้ำหนักที่หายไปเมื่อทำให้แห้ง
800 5
คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ : เถ้าซัลเฟต
800 7
คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ : ความเป็นกรด
400 5
คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพ : ค่าสเปซิฟิกโรเตชั่น
600 1
วัตถุเจือปนในอาหาร : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
1,500 15
สารปนเปื้อน : อาร์เซนิก
1,500 15
สารปนเปื้อน : ทองแดง
1,000 15
สารปนเปื้อน : ตะกั่ว
1,500 15
สารปนเปื้อน : คลอไรด์
1,500 15
สารปนเปื้อน : ซัลเฟต
1,000 15
การบรรจุ:น้ำหนักสุทธิ
600 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025