ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

พอลิเมอร์ (Polymer) : พอลิเมอร์ (Polymer)

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
400 7
ความถ่วงจำเพาะ
800 7
ปริมาณของแข็ง
600 7
ความหนืด
800 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025