ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.2529-2553 : สีจราจรชนิดน้ำ

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ผงสี
650 7
ปริมาณของแข็ง
300 7
สารอินทรีย์ที่ระเหยได้
300 7
ความข้นเหลว
300 7
ความละเอียด
200 7
ระยะเวลาที่แห้ง
300 7
อัตราส่วนการละลายสีแอสฟัลต์
750 7
กำลังซ่อนแสง
750 7
การทนการขัดสี
6,200 15
ตะกั่ว
600 30
ปรอท
1,000 30
แคดเมียม
600 30
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500 30
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 1
ลักษณะปรากฎ
100 1
เสถียรภาพการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,500 7
ความทนการดัดโค้ง
300 7
ความทนน้ำ
1,000 7
สี สีขาว
700 3
สี สีเหลือง
700 7
สี สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน สีเขียว
700 7
ความทนแรงเฉือนเมื่อร้อน
400 7
การเกิดฝาสี
200 7
ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ สีขาว
5,845 30
ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ สีเหลือง
5,845 30
ความทนสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ สีแดง สีดำ สีน้ำเงินและสีเขียว
5,845 30
ความทนการขัดถู
600 7
การบรรจุ
100 1
เครื่องหมายและฉลาก
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025