ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

สารดูดความชื้น : สารดูดความชื้น

- : สารดูดความชื้น

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สารดูดความชื้น
7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025