ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.327) : Calcium lactate

ประกาศกระทรวงสาธรณสุข ฉบับ 281 วัตถุเจือปนอาหาร : -

รายการทดสอบ วศ. วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน) ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
200 1
100 1
Assay
500 5
1,500 30
Solubility
300 2
400 7
Test for lactate
400 2
1,000 15
Test for calcium
400 2
1,000 15
Loss on drying
300 4
400 15
pH
200 1
400 1
Acidity
200 3
800 15
Magnesium and alkali salts
500 5
1,000 15
Fluoride
600 5
1,500 30
Lead
600 5
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025