ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2386-2555 : สีรองพื้นกันสนิมซิงก์ฟอสเฟต

TIS 2386-2555 : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
คุณลักษณะทางปริมาณสังกะสี
1,000 30
คุณลักษณะทางปริมาณฟอสเฟต
1,000 30
คุณลักษณะทางปริมาณสารที่ไม่ระเหย
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณน้ำอิสระ
600 7
คุณลักษณะทางปริมาณระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
300 3
คุณลักษณะทางปริมาณจุดวาบไฟ
450 7
คุณลักษณะทางปริมาณความละเอียด
300 7
คุณลักษณะทางปริมาณตะกั่ว
600 30
คุณลักษณะทางปริมาณปรอท
1,000 30
คุณลักษณะทางปริมาณแคดเมียม
600 30
คุณลักษณะทางปริมาณโครเมียมเฮกซะวาเลนต์
1,500 30
สี
200 7
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 7
เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
300 7
เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
500 180
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,000 7
สมบัติในการทาด้วยแปรง
300 7
ความทนการดัดโค้ง
400 7
ความทนการขูดขีด
300 7
ความทนความชื้นภายใต้การควบแน่นต่อเนื่อง
1,200 30
ความทนละอองน้ำเกลือ
18,000 30
การบรรจุ
100 1
ปริมาตรสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025