ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2387-2555 : สีรองพื้นกันสนิม

TIS 2387-2555 : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ผงสี
650 15
สารที่ไม่ระเหย
300 15
น้ำอิสระ
600 7
ระยะเวลาเมื่อแห้งแข็ง
300 7
จุดวาบไฟ
450 7
ความละเอียด
300 3
ตะกั่ว
600 30
ปรอท
1,000 30
แคดเมียม
600 30
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์
1,500 30
สี
200 7
ภาวะในภาชนะบรรจุ
100 7
เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง
300 7
เสถียรภาพต่อการเก็บในภาวะปกติ
500 180
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,000 7
สมบัติในการทาด้วยแปรง
300 7
ความทนการคัดโค้ง
400 7
ความทนการขูดขีด
300 7
ความทนความชื้นภายใต้การควบแน่นต่อเนื่อง
1,200 7
ความทนละอองน้ำเกลือ
8,640 7
การบรรจุ
100 1
ปริมาตรสุทธิ
100 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025