ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1513-2554 : สีย้อมไม้ในน้ำมัน

TIS 1513-2554 : -

รายการทดสอบ
ลักษณะทั่วไป
สารที่ไม่ระเหย
ความข้นเหลว
ระยะเวลาการแห้งที่ผิว
จุดวาบไฟ
ตะกั่ว
ปรอท
แคดเมียม
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
สี
ภาวะในภาชนะบรรจุ
การผสมกับไวต์สปิริตหรือตัวทำละลาย
สมบัติในการใช้งาน
ความทนตัวทำละลาย (เฉพาะชนิดมีสี)
ความต้านการเปลี่ยนสี (เฉพาะชนิดมีสี)
เสถียรภาพต่อการเก็บ
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025