ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1512-2554 : สีย้อมไม้ในน้ำ

TIS 1512-2554 : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
สารที่ไม่ระเหย
ระยะเวลาการแห้งที่ผิว
ตะกั่ว
ปรอท
แคดเมียม
โครเมียมเฮกซะวาเลนต์
ภาวะในภาชนะบรรจุ
สี
สมบัติในการใช้งาน
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
ความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ
ความทนทานต่อเชื้อรา
การบรรจุ
เครื่องหมายและฉลาก
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025