ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS NO.507) : Hydrochloric Acid

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100 1
Assay
1,500 7
Solubility
400 7
Test for acid
1,000 7
Test for chloride
1,000 7
Non-volatile residue
800 7
Reducing substances
1,000 7
Oxidizing substances
1,000 7
Sulfate
1,000 7
Total organic compounds
Iron
1,000 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025