ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 1097-2556 : สีอะคริลิกเคลือบกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยมุงหลังคา

TIS 1097-2556 : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความละเอียด
400 7
ความหนืด
600 7
ระยะเวลาการแห้ง (แห้งผิว)
300 7
ระยะเวลาการแห้ง (แห้งแข็ง)
300 7
กำลังซ่อนแสง
800 7
ตะกั่ว
600 30
ปรอท
1,000 30
แคดเมียม
600 30
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์
1,500 30
สี
400 7
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 7
สมบัติในการใช้งาน(เฉพาะชนิดที่ 1) สมบัติในการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง
600 7
สมบัติในการใช้งาน(เฉพาะชนิดที่ 1) สมบัติในการพ่น
600 7
ความทนน้ำ
600 7
ความทนด่าง
600 7
ความสภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งสภาวะ
17,890 45
ความทนเชื้อรา
1,000 30
การบรรจุ
100 1
ปริมาตรสุทธิ
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025