ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.451i) : PENTASODIUM TRIPHOSPHATE

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 1
Assay
1,500 30
Solubility
400 15
pH
400 7
Test for phosphate
1,000 15
Test for sodium
1,000 15
Loss on drying
400 15
Water-insoluble matter
800 15
Higher polyphosphates
1,500 30
Fluoride
1,500 30
Arsenic
1,500 30
Lead
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025