ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No. 14xx) : Modified starches

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 1
Solubility
400 7
Microscopy
1,000 15
Iodine stain
1,000 15
Copper reduction
1,000 15
Differentiation test
1,000 15
Sulfur dioxide
1,500 15
Lead
1,500 30
ลูกค้าโปรดระบุ ins no ด้วยเนื่องจากมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025