ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Polyglycitol Syrup/Hydrogenated starch hydrolysate) : Polyglycitol Syrup/Hydrogenated starch hydrolysate

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
appearance
100 1
Assay-maltitol
1,500 7
Assay-sorbitol
1,500 7
total hydrogenated saccharides
0 7
Solubility
400 7
Test for maltitol
1,000 7
Test for sorbitol
1,000 7
Water
1,500 1
Sulfated ash
800 7
Chlorides
1,500 7
Sulfates
1,000 7
Nickel
1,000 7
Reducing sugars
1,000 7
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025