ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Hydrogenated starch hydrolysate) : Polyglycitol Syrup

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 7
Assay (maltitol)
1,500 30
Assay (sorbitol)
1,500 30
Solubility
400 15
Test for maltitol
1,000 15
Test for sorbitol
1,000 15
Water
1,500 30
Sulfated ash
800 15
Chlorides
1,500 30
Sulfates
1,000 30
Nickel
1,000 30
Reducing sugars
1,000 30
Lead
1,500 30
Total hydrogenated saccharides
10
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025