ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.282) : Calcium propionate

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Apearance
100 7
Assay
Solubility
400 15
Test for calcium
1,000 15
Test for propionate
1,000 15
Test for alkali salt of organic acid
1,000 30
Loss on drying
400 15
pH
400 15
Water insoluble matter
1,000 15
Fluoride
1,500 30
Iron
1,000 30
Lead
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025