ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.529) : Calcium oxide

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 7
Assay
Solubility
400 7
Reaction with water
1,000 15
Test for alkali
1,000 15
Test for calcium
1,000 15
Loss on ignition
800 15
Barium
1,000 15
Magnesium and alkali salts
1,600 15
Acid insoluble matter
1,000 15
Fluoride
1,500 15
Lead
1,500 30
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025