ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (INS No. 407) : CARRAGEENAN

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
appearance
100 7
Solubility
400 7
Test for sulfate
1,000 7
Test for galactose and anhydrogalactose
Identification of hydrocolloid and predominant type of copolymer
1,500 7
Infrared absorption
1,500 7
Loss on drying
400 7
pH
400 7
Viscosity
600 7
Sulfate
1,000 7
Total ash
800 7
Acid-insoluble ash
1,000 7
Acid-insoluble matter
1,000 7
Residual solvents (ethanol, isopropanol, or methanol)
4,500 7
Microbiological criteria (1.Total (aerobic) plate count400.-,Salmonella spp700.-.,E. coli 700.-)
1,800 20
Arsenic
1,500 7
Lead
1,500 7
Cadmium
1,000 7
Mercury
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025