ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (Ins no.210) : Benzoic acid

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
Appearance
100 7
Assay
1,500 30
Solubility
400 15
Melting range
400 15
Test for benzoate
1,000 10
pH
400 7
Loss on drying
400 15
Sublimation test
1,000 15
Sulfated ash
800 15
Lead
1,500 30
Readily carbonizable substances
1,000 15
Readily oxidizable compounds
1,000 15
Chlorinated organic compounds
1,000 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025