ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

JECFA (ins no.951) : aspartame

- : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
appearance
100 1
assay
1,500 7
Solubility
400 7
Test for amine group
1,000 7
Test for ester
1,000 7
Loss on drying
400 7
pH
400 7
Specific rotation
400 7
Spectrophotometry
1,000 7
Sulfated ash
800 7
Lead
1,500 7
5-Benzyl-3,6-dioxo-2- piperazine acetic acid
Other optical isomers
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025