ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

ประกาศกระสาธารณสุข ฉบับ 281 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (Sucralose) : ซูคราโลส

- : Sucralose

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะ
100 7
ปริมาณ
1,500 30
ปริมาณน้ำ
1,500 30
Solubility
400 7
Infrared absorption
1,000 7
Thin layer chromatography
1,500 7
Specific rotation
400 7
Sulfated ash
800 7
Other chlorinated disaccharides
1,000 7
Chlorinated monosaccharides
1,000 7
Triphenylphosphine oxide
1,500 7
Methanol
1,500 7
Lead
1,500 7
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025