ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : เคสโทรศัพท์มือถือ

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
วิเคราะห์โดยคุณภาพสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง GC-MS
2,000 15
วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง GC-MS
2,000 15
วิเคราะห์โดยคุณภาพสารอินทรีย์ด้วยเครื่อง HPLC
2,000 15
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025