ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.2625-2557 : สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย

TIS.2625-2557 : -

รายการทดสอบ วว.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ภาวะในภาชนะบรรจุ
300 3
เสถียรภาพต่อการเก็บโดยวิธีเร่งภาวะ
1,250 7
การบรรจุ
200 3
ปริมาตรสุทธิ
600 3
ตะกั่ว
1,500 45
แคดเมียม
1,000 45
ปรอท
1,500 45
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์
2,000 45
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025