ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.41-2554 : กรดซัลฟิวริกเข้มข้นและโอเลียมสำหรับอุตสาหกรรม

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป
100 1
ความเข้มข้นกรดซัลฟิวริก (H2SO4)
1,000 2
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส
500 1
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : ที่อุณหภูมิ 15.6 องศาเซลเซียส
500 1
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulphur dioxide, SO2)
1,000 5
ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้
800 3
เหล็ก (Fe)
600 2
สารหนู (As)
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025