ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.150 -2549 : โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป (appearance)
100 1
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
1,000 2
โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3)
1,000 2
โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
1,000 2
เฟร์ริกออกไซด์ (Fe2O3)
600 2
สารออกซิไดซ์ (คำนวณเป็น NaClO3)
1,000 2
ปรอท (Hg)
600 2
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025