ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

- : ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide, H2O2)

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide, H2O2)
ส่วนที่เหลือจากการระเหย (residue on evaporation)
กรดอิสระ (คำนวนเป็น H2SO4)
โลหะหนัก (คำนวณเป็น Pb)
เหล็ก (Fe)
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025