ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 2391 – 2551 : สารละลายเฟร์ริกคลอไรด์ [Ferric chloride solution]

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Sp.gr.) ที่ 20/20° ซ
500 45
ความเป็นกรด-เบส @ 20° ซ
200 45
เหล็กเฟร์ริก (คำนวณเป็น FeCl3)
1,000 45
เหล็กเฟร์รัส (คำนวณเป็น FeCl2)
1,000 45
ปรอท (Hg)
600 45
แคดเมียม (Cd)
600 45
ตะกั่ว (Pb)
600 45
โครเมียม (Cr)
600 45
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025