ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.640-2545 : เอทานอล

- : -

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ลักษณะทั่วไป (appearance)
100 45
ความบริสุทธิ์ หรือปริมาณเอทานอล ความหนาแน่นสัมพัทธ์
1,000 45
ลักษณะบ่งความเป็นเอทานอล
500 45
ความเป็นกรด
1,000 45
ปริมาณสารที่ไม่ระเหย
500 45
สารที่ไม่ละลายน้ำ
500 45
การบรรจุ : ปริมาตรสุทธิ
300 45
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025