ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก. 257- 2549 : น้ำผ่านเครื่องกรอง

- : Filtered water

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
สี
150 1
กลิ่น
0 1
ความขุ่น
200 1
ความเป็นกรด-ด่าง
200 1
ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด
400 2
เหล็ก(iron)
600 7
แมงกานีส(manganese)
600 7
ทองแดง (copper)
600 7
สังกะสี (zinc)
600 7
ความกระด้างทั้งหมด
300 1
ซัลเฟต
500 7
คลอไรด์ ในรูป CI
400 1
ฟลูออไรด์ ในรูป F
400 1
ไนเทรต ในรูป N
500 1
อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต
500 3
ฟีนอล
550 3
ปรอท(mercury)
600 7
ตะกั่ว(lead)
600 7
สารหนู(arsenic)
600 7
ซีเลเนียม(selenium)
600 7
โครเมียม(chromium)
600 7
แคดเมียม(cadmium)
600 7
แบเรียม(barium)
600 7
ไซยาไนด์
500 3
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025