ขั้นตอนการรับบริการ 3 ขั้นตอน

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ขอใบเสนอราคา

ส่งตัวอย่างทดสอบ

มอก.2119-2556 : น้ำสำหรับใช้ทางเภสัชกรรม

TIS 2119 - 2556 : Water for pharmaceutical use

รายการทดสอบ วศ.
ทดสอบ ราคา เวลาทดสอบ (วัน)
ความเป็นกรดด่าง
200 1
คลอไรด์
400 1
ซัลเฟต
500 1
แอมโมเนีย
300 1
แคลเซียม
600 7
คาร์บอนไดออกไซด์
300 1
สารที่ถูกออกซิไดซ์ได้
200 1
หมายเหตุ: ไม่รับทดสอบ รับทดสอบและได้รับการรับรอง ISO 17025 รับทดสอบแต่ไม่ได้รับการรับรอง ISO 17025